Begeleiding op school

We begeleiden leerlingen op allerlei manieren. Op deze pagina geven we een totaalbeeld van wat we aanbieden.

Op de zorgkaart staat een samenvatting.

Begeleiders en ondersteuners

Mentor / tutor

Elke leerling heeft een eigen mentor, of (in de bovenbouw) een tutor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders over allerlei zaken betreffende de school. In de brugklas geeft de mentor doorgaans ook de studielessen, in alle klassen heeft de mentor een wekelijks mentoruur. De mentor is de spil in de begeleiding van leerlingen. Indien een leerling extra begeleiding nodig heeft, meldt de mentor, na overleg met ouders/verzorgers, hem of haar aan bij de zorgcoördinator. Ouders kunnen daarnaast ook zelf met de mentor overleggen over (eventuele) extra begeleiding of training.

Leerlingbegeleider

De leerlingbegeleider begeleidt leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dyslexie, een opgelopen leerachterstand of moeite met plannen.

Leerhuisassistent

De leerhuisassistent werkt in de gemeenschappelijke ruimte en helpt leerlingen bij het plannen en structureren van hun schoolwerk, inhalen van toetsen en ondersteunt daarnaast de docent tijdens de lessen.

Decaan

Vanaf de tweede klas vmbo en de derde klas havo/vwo spelen decanen een belangrijke rol.

Zij geven onder andere:

  • Tijdens die lessen helpen zij leerlingen bij het kiezen van een sector, een profiel of een vakkenpakket.
  • Advies bij verandering van leerweg, sector, profiel of pakket.
  • Voorlichting over beroepen en opleidingen.

De decanen zijn:

Klik hier voor meer informatie over decanaat.

Voorzitter zorgteam

Mevrouw Trudie van de Kant is de voorzitter van het zorgteam van de school. Zij coördineert alle vormen van begeleiding en zorg en onderhoudt daarover ook contacten met externe instanties. Vragen over de zorg op school kunnen aan haar gesteld worden. Mevrouw Van de Kant is bereikbaar op telefoon 0343-571539 of via e-mail, t.vandekant@reviuswijk.nl.

 

Schoolmaatschappelijk werker

Onze schoolmaatschappelijk werker heeft individuele gesprekken met leerlingen die problemen hebben op het persoonlijke vlak en het schoolleven beïnvloeden.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een sleutelfiguur in de zorg voor een veilig klimaat op school. De vertrouwenspersoon biedt de gelegenheid aan leerlingen om over lastige onderwerpen te praten, met name over zaken als discriminatie, geweld en (seksuele) intimidatie. Verder kan de vertrouwenspersoon helpen bij de uitvoering van de Klachtenregeling van de school. Om de drempel zo laag mogelijk te houden zijn twee docenten voor de leerlingen als vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersonen zijn:
mw. Mitka De Vries
dhr. Jan Van Wijgerden.

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via e-mail: vertrouwenspersoon@reviuswijk.nl.
U kunt hier de folder ‘vertrouwenspersoon’ downloaden.

Anti-pestcoördinator

ReviusWijk is tegen pesten! Als je gepest wordt, of je weet van iemand anders dat hij of zij gepest wordt, meld dit dan op het meldpuntpesten@reviuswijk.nl. Dit meldpunt is voor iedereen, dus ook voor ouders. De anti-pestcoördinator, mw. Trudie van de Kant zal dan contact opnemen en kijken hoe de situatie kan worden opgelost.

Schoolarts en schoolverpleegkundige (GGD Zuidoost-Utrecht)

Elk jaar is de schoolarts of schoolverpleegkundige een bepaalde periode op school, met name voor een periodiek onderzoek in de tweede en vierde klassen.
Wanneer er bij een leerling sprake is van veelvuldig verzuim, zal de schoolarts deze uitnodigen voor een gesprek.
In sommige gevallen zal de schoolarts een leerling en zijn/haar ouders uitnodigen voor een gesprek over het welbevinden van de leering. Deze uitnodiging kan plaatsvinden op verzoek van de school, en heeft altijd ten doel het in kaart brengen van problemen en het vinden van oplossingen.

Als de schoolarts er is, kan iedere leerling die dat wil een afspraak maken.
Ouders kunnen via de GGD Midden Nederland (tel. 030-6086086) een afspraak maken met de schoolarts.

Zorgadviesteam (ZAT)

Soms heeft een leerling meer of andere hulp nodig dan de school kan bieden. In dat geval wordt de leerling, na toestemming van de ouders, onder de aandacht gebracht van het Zorgadviesteam. Dit team bestaat uit de schoolmaatschappelijk werker, de schoolarts, de leerplichtambtenaar, Loket Wijk en de voorzitter van het zorgteam. Dit team adviseert de school en kan doorverwijzen naar of contact leggen met externe hulpverleners zoals arts, jeugdhulpverlening, bureau jeugdzorg, psycholoog of het algemeen maatschappelijk werk.

Trainingen en begeleiding

Faalangst-reductietraining / Examenvreesreductietraining

Sommige leerlingen hebben last van faalangst. Dat komt vaak aan het licht in de brugklas, maar speelt ook voor examens. Er wordt vanuit school een faalangst-reductietraining gegeven voor zowel onderbouwleerlingen als voor eindexamenkandidaten. De training is buiten schooltijd.

Sociale Vaardigheidstraining (SOVA)

Leerlingen die sociale vaardigheden missen en daardoor problemen ervaren in de omgang met leeftijdsgenoten, kunnen deelnemen aan de SoVa-training, waar zij in een groep, buiten schooltijd, getraind worden. Ouders worden betrokken bij de aanmelding.

Begeleiding bij leerstoornissen

Leerlingen met een taal- of rekenstoornis (dyslexie of dyscalculie) kunnen extra faciliteiten krijgen, vaak vermeld op een speciale pas.
Dit kan alleen als een bevoegd deskundige de leerstoornis heeft geconstateerd. Als een leerstoornis wordt vermoed, kan de school ouders adviseren een officieel onderzoek te laten doen.
Leerlingen met een (vermoeden van een) leerstoornis kunnen, op school onder schooltijd, gericht hulp krijgen in de vorm van remedial teaching.

Begeleiding bij overige ondersteuningsbehoeften

Leerlingen met bijvoorbeeld de diagnose PDD-NOS, ADD of Asperger worden eventueel begeleid door een extra begeleider naast de mentor. Dit om deze leerlingen te helpen hun schooltijd zo goed mogelijk te doorlopen. Deze begeleiding is altijd in overleg met ouders.

Huiswerkbegeleiding

Revius Wijk biedt zelf geen huiswerkbegeleiding. Wel bieden we studielessen voor alle leerlingen in leerjaar 1. Hier krijgen ze hulp bij het leren leren en plannen.
Ook hebben we momenteel een proef met een verlengde schooldag, waarbij leerlingen onder toezicht van een docent of leerhuisassistent op school tot 16.30 uur schoolwerk kunnen maken.

Mocht u interesse hebben in aanvullende huiswerkbegeleiding, dan kunt u hier een overzicht downloaden van personen of instituten die uw kind bijles of extra begeleiding bij het maken van het huiswerk kunnen geven.

Revius Wijk neemt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van genoemde instituten.