Trainingen en begeleiding

Faalangst-reductietraining / Examenvreesreductietraining

Sommige leerlingen hebben last van faalangst. Dat komt vaak aan het licht in de brugklas, maar speelt ook voor examens. Er wordt vanuit school een faalangst-reductietraining gegeven voor zowel onderbouwleerlingen als voor eindexamenkandidaten. De trainingen zijn buiten schooltijd. Deelname is gratis, maar wij brengen wel een zogenaamde no show-fee in rekening: wanneer een aangemelde leerling niet op de training komt, krijgen ouders een rekening van € 40,- voor gemaakte kosten.

Veilige groepsvorming

In de brugklassen wordt een Rots & Watertraining gegeven aan het begin van het schooljaar, met als doel om een veilige groepsvorming te bevorderen. Dit wordt gedaan door onze eigen medewerkers.

Sociale Vaardigheidstraining (SOVA)

Leerlingen die sociale vaardigheden missen en daardoor problemen ervaren in de omgang met leeftijdsgenoten, kunnen deelnemen aan de SoVa-training, waar zij in een groep, buiten schooltijd, getraind worden. Ouders worden betrokken bij de aanmelding. De training is volgens het programma van Rots & water, en wordt door een externe trainer gegeven.

Begeleiding bij leerstoornissen

Leerlingen met een taal- of rekenstoornis (dyslexie of dyscalculie) kunnen extra faciliteiten krijgen, vaak vermeld op een speciale pas.
Dit kan alleen als een bevoegd deskundige de leerstoornis heeft geconstateerd. Als een leerstoornis wordt vermoed, kan de school ouders adviseren een officieel onderzoek te laten doen.
Leerlingen met een (vermoeden van een) leerstoornis kunnen, op school onder schooltijd, gericht hulp krijgen in de vorm van remedial teaching.

Begeleiding bij overige ondersteuningsbehoeften

Leerlingen met bijvoorbeeld de diagnose PDD-NOS, ADD of Asperger worden eventueel begeleid door een extra begeleider naast de tutor. Dit om deze leerlingen te helpen hun schooltijd zo goed mogelijk te doorlopen. Deze begeleiding is altijd in overleg met ouders. Ook in andere situaties kan een leerling (tijdelijk) extra ondersteuning nodig hebben. Dit gaat altijd in overleg met de tutor en het docententeam.

Leerwegondersteuning (LWOO)

Leerwegondersteuning, kortweg LWOO, kan uitsluitend worden aangeboden in het vmbo, en alleen voor leerlingen die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zie ook het document LWOO, werkwijzen en criteria (te downloaden op pagina Passend Onderwijs). LWOO wordt door de vo-school aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Als dit wordt toegekend, maakt de leerlingbegeleider van het vmbo een handelingsplan en bespreekt dit met ouders en leerling. Zo lang en voor zover extra ondersteuning nodig is, heeft de leerling daar recht op tot en met het eindexamen vmbo.

Samenwerking met Stichting Binding

Revius Wijk werkt nauw samen met de jeugdhulpverlening van Stichting Binding, voor jongeren die in de gemeente Wijk bij Duurstede wonen. Voor diverse initiatieven om jongeren te ondersteunen heeft Stichting Binding ook jongerenwerkers en sportcoaches in dienst. Denk aan Healthy Moves, Join Us, een inloop bij het jongerenwerk voor jongeren op woensdagavond. Samen met de gemeente Wijk bij Duurstede maken wij ons sterk voor een gezonde leefomgeving en een verantwoorde leefstijl.