Passend onderwijs

Passend Onderwijs gaat uit van zoveel mogelijk ondersteuning en begeleiding binnen het reguliere onderwijs, voor zoveel mogelijk leerlingen. De term Passend Onderwijs betekent dat de leerling op een voor hem/haar passende plek in het onderwijs wordt geplaatst.

Op Revius Wijk bieden wij onderwijs aan zoveel mogelijk leerlingen aan, met oog voor wat de individuele leerling nodig heeft, en maatwerk waar dat wenselijk èn mogelijk is. Tegelijkertijd zijn we een reguliere school voor voortgezet onderwijs en zijn onze mogelijkheden voor begeleiding niet onbeperkt.  In specifieke gevallen kan expertise van buitenaf worden ingeschakeld ter ondersteuning van het onderwijsproces.

Meer informatie hierover kunt u vinden in ons School Ondersteunings Profiel (SOP). Dit document wordt ieder jaar aangepast aan de meest actuele stand van zaken, en valt onder het instemmingsrecht van de MR. Net als iedere andere school beschrijven we hier op welk gebied we een leerling met een zorgvraag kunnen ondersteunen.

 

Informatiefilm

Het team Begeleiding & Ondersteuning heeft een informatiefilm gemaakt waarin we laten zien welke begeleiding we leerlingen bieden.

Samenwerkingsverband

Sinds 1 augustus 2014 bestaat de Wet Passend Onderwijs. Deze wet zorgt ervoor dat alle kinderen goed onderwijs krijgen. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Om hier invulling aan te geven werken schoolbesturen regionaal samen binnen een samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband werkt samen met partners (waaronder de gemeenten en de centra voor jeugd en gezin) in de regio, als het nodig is om extra ontwikkelings- en gezinsondersteuning te realiseren voor deze leerlingen en het gezin waartoe zij behoren.

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Zuidoost-Utrecht. Meer informatie is te vinden op: swv-vo-zou.nl

Hoe bepalen we of we de ondersteuning kunnen bieden?

In het algemeen geldt: als een leerling met een zorgvraag zich aanmeldt op een school dan kijkt de school of deze leerling op de school van aanmelding geplaatst kan worden. Is dat niet het geval, bijvoorbeeld omdat de zorgvraag niet past bij het schoolondersteuningsprofiel, dan zoekt de school van aanmelding in overleg met de ouders en het samenwerkingsverband een andere school. Wordt de leerling geplaatst dan stelt de school na overleg met ouders en leerling een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) vast, indien de school verwacht langdurig of intensief te moeten begeleiden. Het samenwerkingsverband waar Revius Wijk onder valt is het Samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht. Informatie over dit samenwerkingsverband is te vinden op www.swv-vo-zou.nl.

Informatie over passend onderwijs in het algemeen is te vinden op www.passendonderwijs.nl.