Begeleiders en ondersteuners

Tutor

Elke leerling heeft een eigen tutor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders over allerlei zaken betreffende de school. De tutor is de spil in de begeleiding van leerlingen. Indien een leerling extra begeleiding nodig heeft, meldt de tutor, na overleg met ouders/verzorgers, hem of haar aan bij de zorgcoördinator. Ouders kunnen daarnaast ook zelf met de tutor overleggen over (eventuele) extra begeleiding of training.

Leerlingbegeleider

De leerlingbegeleiders uit ons zorgteam zijn ieder verbonden aan één of meerdere leerhuizen. Zij begeleiden de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dyslexie, een opgelopen leerachterstand of moeite met plannen. We doen deze begeleiding zoveel mogelijk binnen het leerhuis – met dank aan ons onderwijsconcept

We streven altijd naar een juiste balans tussen uitdaging en ondersteuning.

Ondersteuning is veelal kortdurende begeleiding bij bijvoorbeeld dyslexie, AD(H)D of leren leren, maar kan ook gedurende het hele schooljaar plaatsvinden, bijvoorbeeld bij leerlingen met ASS of sociaal-emotionele problematiek.

 

Indien langdurige ondersteuning nodig is, wordt een Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) gemaakt, dat met leerling en ouders besproken wordt en dat aansluit bij de doelstellingen van de leerling en zijn/haar ouders. Een OPP wordt ook tussentijds en aan het einde van het schooljaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Het vormt feitelijk een doelgericht handelingsplan voor de begeleiding.

Leerhuisassistent

De leerhuisassistent werkt in de gemeenschappelijke ruimte en helpt leerlingen bij het plannen en structureren van hun schoolwerk, inhalen van toetsen en ondersteunt daarnaast de docent tijdens de lessen.

Decaan

Vanaf de tweede klas vmbo en de derde klas havo/vwo spelen decanen een belangrijke rol.

  • Tijdens decaanlessen helpen zij leerlingen bij het kiezen van een profiel of een vakkenpakket.
  • Advies bij verandering van leerweg, profiel of pakket.
  • Voorlichting over beroepen en opleidingen.

De decanen zijn:

Klik hier voor meer informatie over decanaat.

Teamleider begeleiding  & ondersteuning

Trudie van de Kant is de de teamleider B&O van de school. Zij coördineert alle vormen van begeleiding en zorg en onderhoudt daarover ook contacten met externe instanties. Vragen over de zorg op school kunnen aan haar gesteld worden. Trudie van de Kant is bereikbaar op telefoon 0343-571539 of via e-mail, t.vandekant@reviuswijk.nl.

Schoolmaatschappelijk werker

Onze schoolmaatschappelijk werker (smw) heeft individuele gesprekken met leerlingen die problemen hebben op het persoonlijke vlak en het schoolleven beïnvloeden.

Gesprekken in het kader van smw zijn beperkt qua duur. In veel gevallen zal de smw’er doorverwijzen naar jeugdhulpverlening of naar de huisarts.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een sleutelfiguur in de zorg voor een veilig klimaat op school. De vertrouwenspersoon biedt de gelegenheid aan leerlingen om over lastige onderwerpen te praten, met name over zaken als discriminatie, geweld en (seksuele) intimidatie. Verder kan de vertrouwenspersoon helpen bij de uitvoering van de Klachtenregeling van de school (download via pagina Schoolgids). Om de drempel zo laag mogelijk te houden zijn twee docenten voor de leerlingen als vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersonen zijn:
Mitka De Vries
Jan Van Wijgerden.

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via e-mail: vertrouwenspersoon@reviuswijk.nl.
U kunt hier de folder ‘vertrouwenspersoon’ downloaden.

Anti-pestcoördinator

Revius Wijk is tegen pesten! Als je gepest wordt, of je weet van iemand anders dat hij of zij gepest wordt, meld dit dan op het mailadres meldpuntpesten@reviuswijk.nl. Dit meldpunt is voor iedereen, dus ook voor ouders. De anti-pestcoördinator, Karla Bosman zal dan contact opnemen en kijken hoe de situatie kan worden opgelost. Het protocol tegen pesten is te downloaden op de pagina Schoolgids.

Schoolarts en schoolverpleegkundige (GGD Zuidoost-Utrecht)

Elk jaar is de schoolarts of schoolverpleegkundige een bepaalde periode op school, met name voor een periodiek onderzoek in de tweede en vierde klassen.
Wanneer er bij een leerling sprake is van veelvuldig verzuim, zal de schoolarts deze uitnodigen voor een gesprek.
In sommige gevallen zal de schoolarts een leerling en zijn/haar ouders uitnodigen voor een gesprek over het welbevinden van de leering. Deze uitnodiging kan plaatsvinden op verzoek van de school, en heeft altijd ten doel het in kaart brengen van problemen en het vinden van oplossingen.

Als de schoolarts er is, kan iedere leerling die dat wil een afspraak maken.
Ouders kunnen via de GGD Midden Nederland (tel. 030-6086086) een afspraak maken met de schoolarts.

Zorgadviesteam (ZAT)

Soms heeft een leerling meer of andere hulp nodig dan de school kan bieden. In dat geval wordt de leerling, na toestemming van de ouders, onder de aandacht gebracht van het Zorgadviesteam. Dit team bestaat uit de schoolmaatschappelijk werker, de schoolarts, de leerplichtambtenaar, Loket Wijk en de voorzitter van het zorgteam. Dit team adviseert de school en kan doorverwijzen naar of contact leggen met externe hulpverleners zoals arts, jeugdhulpverlening, bureau jeugdzorg, psycholoog of het algemeen maatschappelijk werk.