Vrijwillige ouderbijdrage

Revius Wijk is een kleinschalige en gezellige school voor alle leerlingen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen goed onderwijs krijgen, zich vertrouwd voelen en weten bij wie ze terecht kunnen met vragen of voor hulp. Leren gebeurt in de les maar ook buiten de lessen om.

De vrijwillige ouderbijdrage (VOB) is een financiële bijdrage die aan ouders wordt gevraagd voor zaken en diensten waarvoor de school geen bekostiging ontvangt van de Rijksoverheid en die niet essentieel zijn voor het volgen van onderwijs, maar wel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Zonder deze bijdrage kunnen deze activiteiten niet plaatsvinden, terwijl deze een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leerlingen als persoon en als onderdeel van de wereld waar we in leven. Voorbeelden hiervan zijn (buitenland)excursies, projectweken en introductieactiviteiten.

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Kern van de wijziging: alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

Hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, doen wij een nadrukkelijk beroep op ouders/verzorgers om binnen de financiële mogelijkheden deze vrijwillige bijdrage te betalen, zodat activiteiten voor onze leerlingen doorgang kunnen vinden. Mocht de situatie zich voordoen dat te weinig ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage betalen, kan het zijn dat een activiteit niet door kan gaan.

Om goed aan u uit te leggen wat we precies doen met de VOB die we aan u vragen, verwijzen we u graag naar het overzicht vrijwillige ouderbijdrage dat bij de downloads op deze pagina staat.

Jaarlijks wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld in overleg met de MR van de school. De hoogte daarvan varieert per afdeling.

De CVO Groep heeft een reglement vrijwillige ouderbijdrage. Dit is te vinden bij de downloads op deze pagina.

Hoe de vrijwillige ouderbijdrage betaald kan worden, wordt via mail aan ouder(s)/verzorger(s) gemeld.

Ouders die moeite hebben om de ouderbijdrage te betalen, kunnen contact opnemen met de administratie van de school via ouderbijdrage@reviuswijk.nl.