Vrijwillige ouderbijdrage

Op Revius Wijk bieden we in alle leerjaren verschillende extra activiteiten aan voor onze leerlingen. Dat is een bewuste keuze: activiteiten naast het gewone lesaanbod dragen in belangrijke mate bij aan de vorming van leerlingen. Denk daarbij aan excursies, uitwisselingen, workshops, klassenuitjes e.d.

De kosten van dit soort extra programma’s en activiteiten vallen buiten de financiering vanuit de overheid. Om die reden vragen we aan ouders een bijdrage.

Sinds 1 augustus 2021 geldt de wet vrijwillige ouderbijdrage. Volgens die nieuwe wet geldt dat de bijdrage die we aan ouders vragen niet mag worden opgelegd, maar altijd vrijwillig moet zijn. Dit laatste is met het oog op kansengelijkheid: alle kinderen moeten aan alle activiteiten kunnen meedoen, ongeacht de financiële draagkracht van de ouders.

Een sympathieke gedachte en we onderschrijven deze doelstelling. Tegelijkertijd willen we graag de niet-lesgebonden activiteiten kunnen blijven aanbieden. Daar zit een spanning en die baart ons zorgen, want het extra aanbod wordt onbetaalbaar als te veel ouders besluiten er geen bijdrage aan te willen leveren. Het gevolg zal zijn dat we dergelijke activiteiten moeten stoppen.

De bedragen voor excursies liggen rond de € 25,00 per excursie, extra teamactiviteiten variëren van € 50,00-€ 77,50, afhankelijk van de opleiding. De werkweken, bestemd voor de voorlaatste examenklassen komen ongeveer op € 275,00 voor een binnenlandse reis, voor de buitenlandse reis is de bijdrage ongeveer € 375,00.

Ouders die moeite hebben om de ouderbijdrage te betalen, kunnen contact opnemen met de administratie van de school via ouderbijdrage@reviuswijk.nl.

Voor het tweetalig onderwijs geldt, naast bovengenoemde vrijwillige bijdrage, een extra tto ouderbijdrage, van € 695,00 voor leerjaar 2 en € 1.345,00 voor leerjaar 3.

Ouders die moeite hebben om de bijdrage voor TTO te betalen, kunnen contact opnemen met de afdelingsleider van het tto via t.ubaghs@reviuswijk.nl.

In het document Specificaties ouderbijdrage TTO (onder Downloads op deze pagina) kunt u lezen waar deze bijdrage uit bestaat.

Hoe de vrijwillige ouderbijdrage betaald kan worden, wordt via mail aan ouder(s)/verzorger(s) gemeld.