Vrijwillige ouderbijdrage

Revius Wijk is een kleinschalige en gezellige school voor alle leerlingen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen goed onderwijs krijgen, zich vertrouwd voelen en weten bij wie ze terecht kunnen met vragen of voor hulp. Leren gebeurt in de les maar ook buiten de lessen om.

We willen onze leerlingen ook graag extra activiteiten en faciliteiten bieden. Zo organiseren we na elke periode een plusweek met verschillende activiteiten, bijvoorbeeld een excursie naar een museum of een project. De kosten van dit soort extra (plusweek)activiteiten maar ook bijvoorbeeld van werkweken vallen buiten de financiering van de overheid. Om die reden vragen we aan ouders een bijdrage. Dit is een vrijwillige ouderbijdrage. Het is dus voor ouders niet verplicht deze te betalen. Scholen mogen leerlingen niet uitsluiten van deelname aan de activiteiten die vanuit de VOB worden bekostigd; dat vinden wij met het oog op kansengelijkheid een goed besluit.

Het is voor ons als school ook soms een ingewikkeld punt. Het aanbod van onze (plusweek)activiteiten en werkweken komt namelijk ernstig onder druk te staan als te veel ouders de vrijwillige ouderbijdrage (VOB) niet betalen. Om goed aan u uit te leggen wat we precies doen met de VOB die we aan u vragen, verwijzen we u graag naar het overzicht vrijwillige ouderbijdrage dat bij de downloads op deze pagina staat.

Ouders die moeite hebben om de ouderbijdrage te betalen, kunnen contact opnemen met de administratie van de school via ouderbijdrage@reviuswijk.nl.

Hoe de vrijwillige ouderbijdrage betaald kan worden, wordt via mail aan ouder(s)/verzorger(s) gemeld.

Gebruik locker
Alleen voor onderwijsactiviteiten waarvoor wij als school extra middelen nodig hebben om deze te kunnen uitvoeren, zoals excursies e.d. is de ouderbijdrage vrijwillig. Dit geldt niet voor het gebruik van een locker. Dat is een extra faciliteit waarvan een kind wel of geen gebruik kan maken. Voor het gebruik maken van de locker brengen wij een bedrag van € 10,00 in rekening.