Verzekeringen

Onze school heeft voor leerlingen de volgende verzekeringen afgesloten:

  • Schoolongevallenverzekering
  • Reisverzekering
  • Aansprakelijkheidsverzekering (alleen voor leerlingen die stage lopen)

Bovenstaande verzekeringen zijn aanvullende verzekeringen op de ziektekostenverzekering en/of reisverzekering van de ouders. Dat wil zeggen dat eerst aanspraak gemaakt dient te worden op de eigen ziektekosten- en/of reisverzekering.

Schoolongevallenverzekering

Leerlingen zijn verzekerd tegen de financiële gevolgen van voorvallen – met lichamelijk letsel tot gevolg – als ze op weg zijn van huis naar school of andersom, als ze op school zijn of schoolactiviteiten doen. Leerlingen die stage lopen vallen ook onder deze regeling onder voorbehoud van een correcte, volledig ingevulde en ondertekende stageovereenkomst. Deze verzekering vergoedt alleen de kosten van medische behandeling die niet door de eigen verzekering van de ouders wordt vergoed. Er zit wel een maximum aan deze kosten. Materiële schade aan persoonlijke eigendommen wordt niet vergoed.

Reisverzekering

Deze verzekering biedt wereldwijd dekking op reizen, kampen en excursies die door de school worden georganiseerd met de daarbij behorende activiteiten zoals bijv. wintersport, abseilen en klimmen. Voor het abseilen en klimmen geldt, uitsluitend onder professionele begeleiding. Schade ontstaan door het niet dragen van een helm en/of handschoenen is niet gedekt. Het is een doorlopende reisverzekering als aanvulling op de schoolongevallenverzekering. Ook hier geldt dat er sprake is van maximum vergoedingen.

Aansprakelijkheidsverzekering

De school heeft ook een aansprakelijkheidsverzekering voor schade die leerlingen tijdens hun stage veroorzaken mits deze aansprakelijkheid voortvloeit uit de overeengekomen werkzaamheden en niet op enigerlei wijze anders is verzekerd. Buiten de stages zal de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders van de leerling aangesproken moeten worden.

 

Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot een misverstand. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school is alleen aansprakelijk, wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet tekort zijn geschoten in zijn zorgplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid aan de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed. De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Het gebeurt regelmatig dat klasgenoten vragen of zij een ziek geworden medeleerling thuis mogen brengen. Hiervoor kan geen toestemming worden verleend, omdat voor de begeleidende leerling de collectieve verzekering op dat moment niet van toepassing is.

Als er sprake is van een schade, kunt u contact opnemen met de administratie van de school.