Vavo

Regeling voor toelating tot het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (Vavo)

Het vavo is gesubsidieerd voortgezet onderwijs voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn en onder
bepaalde voorwaarden ook voor 16- en 17-jarigen. Het Vavo biedt opleidingen vmbo-t, havo en
vwo. De wijze van examinering en de diploma’s zijn vrijwel gelijk aan die in het reguliere
voortgezet onderwijs.

Het vavo kan een vangnet zijn voor jongeren die vastlopen in het gewone onderwijs. Zo kunnen die
jongeren toch nog een diploma behalen. Ze blijven dan ingeschreven op onze school, maar volgen
onderwijs op het vavo.

De CVO Groep heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten met ROC Midden
Nederland.
Vanuit onze school is voor 16- en 17-jarige de overstap naar het vavo slechts bij hoge uitzondering
en alleen met toestemming van de directeur, mogelijk. De noodzaak tot deze overstap moet
duidelijk gemotiveerd worden

De voorwaarden waaronder een leerling een jaar uitbesteed kan worden aan het vavo zijn:

 • de leerling is minimaal 16 jaar, maar nog geen 18 jaar;
 • de leerling heeft nog geen havo-diploma behaald;
 • de leerling beschikt naar de mening van de schoolleiding over de capaciteiten om een
  diploma vmbo-t c.q. havo c.q. vwo te halen;
 • de leerling dreigt naar de mening van de schoolleiding spaak te lopen op onze school en
  dreigt daardoor zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt te betreden;
 • de leerling is naar de mening van de schoolleiding voldoende zelfstandig en gedisciplineerd
  om zich te redden in de volwassen omgeving van het vavo.

Het gaat dus nadrukkelijk niet om leerlingen voor wie de weg binnen het reguliere onderwijs nog
open staat.
Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar:
Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 25a, Besluit samenwerking vo-bve, Stb. 2005/642