Professioneel Statuut CVO Groep

In de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister wordt beoogd de positie van de leraar en het imago van het lerarenberoep te versterken. In de wet is opgenomen dat het schoolbestuur in overleg met leraren een professioneel statuut opstelt, dat borgt dat leraren voldoende zeggenschap krijgen over de invulling van hun werk, binnen de kaders van het onderwijskundig beleid van de school.

Het professioneel statuut van de CVO Groep heeft als doel dat de professionele ruimte van docenten als professionals wordt gewaarborgd. Daarnaast is het een instrument om de professionele dialoog tussen schoolleiding en docenten te stimuleren

Het professionele statuut binnen de CVO Groep heeft de vorm gekregen van een beleidsdocument op hoofdlijnen. Dat was nadrukkelijk de wens van de schoolleiders en de MR-en van de afzonderlijke scholen. De scholen van de CVO Groep verschillen zodanig van elkaar dat het niet mogelijk (en wenselijk) is om met 1 identiek statuut te werken.

Gekozen is voor een ‘globaal’ statuut op basis waarvan de scholen zelf hun ‘eigen’ school- specifieke statuut kunnen opstellen, in een nauwe samenwerking van medewerkers, MR en schoolleiding. Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 moet dit per school gereed zijn. Immers, een statuut is geen doel op zich. Minstens zo belangrijk is de discussie om hiertoe te komen op de scholen, in mooi jargon “de professionele dialoog” genoemd. Die dialoog zal het komende schooljaar dus uitgebreid op schoolniveau gaan plaats vinden.

In deze notitie wordt de hij-vorm gebruikt, uiteraard moet dit steeds worden gelezen als hij / zij.

Gekozen is voor een ‘globaal’ statuut op basis waarvan de scholen zelf hun ‘eigen’ school- specifieke statuut kunnen opstellen, in een nauwe samenwerking van medewerkers, MR en schoolleiding. Aan het einde van het schooljaar 2018-2019 moet dit per school gereed zijn. Immers, een statuut is geen doel op zich. Minstens zo belangrijk is de discussie om hiertoe te komen op de scholen, in mooi jargon “de professionele dialoog” genoemd. Die dialoog zal het komende schooljaar dus uitgebreid op schoolniveau gaan plaats vinden.

In deze notitie wordt de hij-vorm gebruikt, uiteraard moet dit steeds worden gelezen als hij / zij.