Trainingen en begeleiding

Faalangst-reductietraining / Examenvreesreductietraining

Sommige leerlingen hebben last van faalangst. Dat komt vaak aan het licht in de brugklas, maar speelt ook voor examens. Er wordt vanuit school een faalangst-reductietraining gegeven voor zowel onderbouwleerlingen als voor eindexamenkandidaten. De training is buiten schooltijd.

Sociale Vaardigheidstraining (SOVA)

Leerlingen die sociale vaardigheden missen en daardoor problemen ervaren in de omgang met leeftijdsgenoten, kunnen deelnemen aan de SoVa-training, waar zij in een groep, buiten schooltijd, getraind worden. Ouders worden betrokken bij de aanmelding.

Begeleiding bij leerstoornissen

Leerlingen met een taal- of rekenstoornis (dyslexie of dyscalculie) kunnen extra faciliteiten krijgen, vaak vermeld op een speciale pas.
Dit kan alleen als een bevoegd deskundige de leerstoornis heeft geconstateerd. Als een leerstoornis wordt vermoed, kan de school ouders adviseren een officieel onderzoek te laten doen.
Leerlingen met een (vermoeden van een) leerstoornis kunnen, op school onder schooltijd, gericht hulp krijgen in de vorm van remedial teaching.

Begeleiding bij overige ondersteuningsbehoeften

Leerlingen met bijvoorbeeld de diagnose PDD-NOS, ADD of Asperger worden eventueel begeleid door een extra begeleider naast de tutor. Dit om deze leerlingen te helpen hun schooltijd zo goed mogelijk te doorlopen. Deze begeleiding is altijd in overleg met ouders.