Begeleiders en ondersteuners

Tutor

Elke leerling heeft een eigen tutor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders over allerlei zaken betreffende de school. De tutor is de spil in de begeleiding van leerlingen. Indien een leerling extra begeleiding nodig heeft, meldt de tutor, na overleg met ouders/verzorgers, hem of haar aan bij de zorgcoördinator. Ouders kunnen daarnaast ook zelf met de tutor overleggen over (eventuele) extra begeleiding of training.

Leerlingbegeleider

De leerlingbegeleider begeleidt leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dyslexie, een opgelopen leerachterstand of moeite met plannen.

Klik hier voor internethulpmiddelen dyslexie.

Leerhuisassistent

De leerhuisassistent werkt in de gemeenschappelijke ruimte en helpt leerlingen bij het plannen en structureren van hun schoolwerk, inhalen van toetsen en ondersteunt daarnaast de docent tijdens de lessen.

Decaan

Vanaf de tweede klas vmbo en de derde klas havo/vwo spelen decanen een belangrijke rol.

Zij geven onder andere:

  • Tijdens die lessen helpen zij leerlingen bij het kiezen van een sector, een profiel of een vakkenpakket.
  • Advies bij verandering van leerweg, sector, profiel of pakket.
  • Voorlichting over beroepen en opleidingen.

De decanen zijn:

Klik hier voor meer informatie over decanaat.

Voorzitter team begeleiding  & ondersteuning

Mevrouw Trudie van de Kant is de voorzitter van team begeleiding & ondersteuning van de school. Zij coördineert alle vormen van begeleiding en zorg en onderhoudt daarover ook contacten met externe instanties. Vragen over de zorg op school kunnen aan haar gesteld worden. Mevrouw Van de Kant is bereikbaar op telefoon 0343-571539 of via e-mail, t.vandekant@reviuswijk.nl.

Schoolmaatschappelijk werker

Onze schoolmaatschappelijk werker heeft individuele gesprekken met leerlingen die problemen hebben op het persoonlijke vlak en het schoolleven beïnvloeden.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een sleutelfiguur in de zorg voor een veilig klimaat op school. De vertrouwenspersoon biedt de gelegenheid aan leerlingen om over lastige onderwerpen te praten, met name over zaken als discriminatie, geweld en (seksuele) intimidatie. Verder kan de vertrouwenspersoon helpen bij de uitvoering van de Klachtenregeling van de school. Om de drempel zo laag mogelijk te houden zijn twee docenten voor de leerlingen als vertrouwenspersoon aangesteld.

De vertrouwenspersonen zijn:
Mitka De Vries
Jan Van Wijgerden.

Mitka de Vries wordt vanaf 23 november 2021 tot juli 2022 vervangen door Ellen Meijer.

De vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via e-mail: vertrouwenspersoon@reviuswijk.nl.
U kunt hier de folder ‘vertrouwenspersoon’ downloaden.

Anti-pestcoördinator

ReviusWijk is tegen pesten! Als je gepest wordt, of je weet van iemand anders dat hij of zij gepest wordt, meld dit dan op het meldpuntpesten@reviuswijk.nl. Dit meldpunt is voor iedereen, dus ook voor ouders. De anti-pestcoördinator, mw. Karla Bosman zal dan contact opnemen en kijken hoe de situatie kan worden opgelost.

Schoolarts en schoolverpleegkundige (GGD Zuidoost-Utrecht)

Elk jaar is de schoolarts of schoolverpleegkundige een bepaalde periode op school, met name voor een periodiek onderzoek in de tweede en vierde klassen.
Wanneer er bij een leerling sprake is van veelvuldig verzuim, zal de schoolarts deze uitnodigen voor een gesprek.
In sommige gevallen zal de schoolarts een leerling en zijn/haar ouders uitnodigen voor een gesprek over het welbevinden van de leering. Deze uitnodiging kan plaatsvinden op verzoek van de school, en heeft altijd ten doel het in kaart brengen van problemen en het vinden van oplossingen.

Als de schoolarts er is, kan iedere leerling die dat wil een afspraak maken.
Ouders kunnen via de GGD Midden Nederland (tel. 030-6086086) een afspraak maken met de schoolarts.

Zorgadviesteam (ZAT)

Soms heeft een leerling meer of andere hulp nodig dan de school kan bieden. In dat geval wordt de leerling, na toestemming van de ouders, onder de aandacht gebracht van het Zorgadviesteam. Dit team bestaat uit de schoolmaatschappelijk werker, de schoolarts, de leerplichtambtenaar, Loket Wijk en de voorzitter van het zorgteam. Dit team adviseert de school en kan doorverwijzen naar of contact leggen met externe hulpverleners zoals arts, jeugdhulpverlening, bureau jeugdzorg, psycholoog of het algemeen maatschappelijk werk.