iPad regels 2017-2018

Wees voorzichtig met je iPad. Het is een kostbaar apparaat.

Algemeen

 1. Gebruik alleen je eigen iPad. Werk ook nooit op de iPad van een ander zonder dat die aanwezig is en toestemming geeft.
 2. Zorg voor een goede hoes om je iPad en vervoer je iPad in een stevige rugzak
 3. Hou het droog: geen drankjes of eten in de buurt van je iPad en zorg voor een plastic tas in je rugzak voor het geval het regent.

Gebruik

 1. Lopen en werken tegelijk met je iPad is niet verstandig. Je ziet niet wat er om je heen gebeurt, waardoor je iPad kan vallen! Bij leswisseling: iPad in je tas!
 2. Zorg ervoor dat je iPad als je op school komt, opgeladen is.
 3. In de les gebruik je je iPad alleen voor schoolwerk.
 4. We kunnen je geen ondersteuning geven als er illegale software op je IPad geïnstalleerd is. 

Problemen met je iPad

 1. Je iPad is niet via school verzekerd. De garantie van Apple is voor bepaalde problemen van toepassing (zie voor de garantievoorwaarden de site van Apple). Wanneer je je iPad hebt laten vallen, geldt die garantie natuurlijk niet.
 2. Bij schade aan je iPad, ga je naar de ICT-medewerker van school. Hij kan je meer informatie geven over een eventueel herstel. Als de reparatie langer duurt dan een dag, kun je ter overbrugging de beschikking over een leenexemplaar krijgen (we hebben een aantal iPads speciaal hiervoor gereserveerd). Je ouders moeten dan wel eerst het uitleenformulier ondertekenen
 3. Bij een technisch probleem ga je naar het iPad-spreekuur. Daar zal bekeken worden wat het probleem is en, indien mogelijk, hersteld worden. 

Onze algemene gedragscode ICT-voorzieningen (internet / e-mail / smartphone / etc.)

 1. Het is niet toegestaan ict-apparatuur op school te misbruiken voor het maken, opvragen en verzenden van berichten of bestanden met een pornografische, racistische, discriminerende, beledigende of aanstootgevende inhoud; waaronder begrepen: teksten, afbeeldingen, geluid- of video-opnames met een discriminerende of pornografische inhoud, dan wel met een zodanige inhoud dat de gebruiker redelijkerwijze kan begrijpen dat de school zich hiermee niet kan verenigen en of betrokkenheid van de school bij dit materiaal de eer en goede naam van de school schaadt.
 2. Het is niet toegestaan ict-voorzieningen te misbruiken voor het maken, opvragen en verzenden van berichten of bestanden met een (seksueel) intimiderende inhoud of die (kunnen) aanzetten tot haat en/of geweld.
 3. De school draagt zorg voor een omgeving waarin leerlingen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste en/of onbedoelde site komen.
 4. Bij alle gebruik van e-mail of internet of andere ict-faciliteiten geldt in zijn algemeenheid dat alle medewerkers worden geacht de professionele afstand tot de leerling te handhaven
 5. In het kader van de Privacywetgeving, dienen ouder(s)/verzorger(s) voor het gebruik op website, social media, jaarboek e.d. van alle foto’s en filmbeelden die op school of tijdens schoolactiviteiten zijn gemaakt, toestemming te verlenen. Dit kan digitaal via WIS Collect, het systeem dat de ouderbijdrage afhandelt.
 6. Het is de leerling niet toegestaan via geluids- en/of beelddragers opnames gemaakt tijdens de les, buiten de les te verspreiden.
 7. Het is de leerling niet toegestaan film- of foto-opnames te maken van toetsmateriaal, zonder de nadrukkelijke toestemming van de docent.
 8. Het is niet toegestaan illegaal software, gegevens en artikelen te downloaden of te kopiëren waarvoor auteursrechten of licenties gelden.

Controle

Steekproefsgewijs zal een medewerker van school kijken of de inhoud van de iPad voldoet aan bovenstaande regels.

Daarnaast vindt er controle plaats op het gebruik van de internet en e-mail faciliteiten het kader van de hierboven genoemde uitgangspunten. Om deze controle te kunnen verwezenlijken wordt op Revius Wijk door de ICT dienst gebruik gemaakt van content-filtering, toegangsbeperking en gebruikers-analyses. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van het draadloos netwerk. Deze controle vindt normaal gesproken plaats op het niveau van gegevens die niet herleidbaar zijn tot individuele personen. Indien een persoon of een groep van personen van onrechtmatig gebruik/misbruik van de internet/ e-mail/smartphone faciliteiten wordt verdacht, kan in uitzonderlijke gevallen gedurende een vastgestelde (korte) periode gerichte controle daarop plaatsvinden. De directie neemt hiertoe het besluit al dan niet in overleg met de plaatselijke politie.

Indien de directie kennis neemt van onwettig gebruik van de internet en e-mail faciliteiten kan de school of haar rechtsvertegenwoordiger aangifte doen bij politie of justitie. Wanneer de politie of justitie in het kader van de opsporing van strafbare feiten hier formeel om verzoekt, zullen in geval van onwettig gebruik van de internet en email faciliteiten, ten einde de identiteit van de gebruiker te achterhalen, de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de gebruiker ter beschikking worden gesteld.

Mijn
Revius
Login