Toelatingscriteria brugklas Revius Wijk

 

Naam brugklas

    

Toelaatbaar voor leerlingen met advies basisonderwijs

 

Niveau onderwijs

  
  

  dakpanklas
  vmbo-
basis / kader 

 

 

  - vmbo-basis 
  - vmbo-kader

 

   basis
   kader

  

  vmbo-theoretische leerweg
 

  

 - vmbo theoretische leerweg
 

 

 theoretische leerweg
 

  

   dakpanklas vmbo-t/havo

 

 

 - vmbo-t/havo
  - havo
 

 

 havo

 

  

  dakpanklas havo/vwo


 

 

 - havo/vwo
 - vwo

 

 

  vwo


 

   

  tto                                        

                               

 
  - vwo én overwegend I scores   met af en toe een II score         

                                   

   vwo
 

Leerlingen met een gemengd advies bieden wij de kans om op het hoogste niveau binnen het advies het onderwijs te volgen.

Revius Wijk kent in het brugjaar dakpanklassen voor basis/kader, voor vmbo-t/havo en voor havo/vwo. Zoals in bovenstaand schema is aangegeven, gaat het onderwijsniveau uit van het hoogste niveau in de dakpanklas. In de loop van het brugjaar vindt determinatie plaats voor alle leerlingen om te bepalen in welke tweede klas de leerling het beste verder kan gaan.

Voor plaatsing in een brugklas is het advies van de basisschool leidend. De basisschool baseert het gegeven advies o.a. op het over de leerling opgebouwde leerlingvolgsysteem (het LVS). Hierbij worden de scores van eind groep 6 tot en met midden groep 8 voor de onderdelen ‘begrijpend lezen’, ‘rekenen / wiskunde’ en de entreetoets Cito groep 7 meegenomen.

Bij de plaatsing van een leerling wordt mede in acht genomen of het (eventuele) zorgprofiel van de leerling past bij het zorgaanbod van onze school. Als er sprake is van een leerling met een extra zorgbehoefte die niet past bij het zorgaanbod van onze school, treedt automatisch de zorgplicht in werking. Revius Wijk zal dan zoeken naar een beter passende school binnen het samenwerkingsverband van de regio.
In sommige gevallen daar waar het gaat om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte worden gegevens van pedagogische-didactische en/of psychologische tests meegenomen. Ouders zijn verplicht om deze rapporten ter beschikking te stellen aan het VO. De hierboven genoemde plaatsingscriteria blijven echter altijd van kracht.

Om de plaatsing in een bepaalde brugklas zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen bezoeken de teamleiders van de brugklassen in de weken na de aanmeldingsperiode alle basisscholen om de aanmeldingen te bespreken. Er wordt grote waarde gehecht aan een goede overdracht vanuit de basisscholen.

Op basis van de aanmeldingen in de eerste ronde wordt bepaald hoeveel klassen per onderwijstype worden geformeerd. Dit aantal kan na de eerste aanmeldingsronde niet meer uitgebreid worden.

Tweetalig onderwijs en loting
Voor plaatsing in de brugklas tweetalig onderwijs gelden twee criteria:

  • een enkelvoudig vwo of tto advies van de basisschool
  • een LVS met overwegend I-scores

Een leerling is toelaatbaar in de tto brugklas als aan beide criteria is voldaan.
Bij een te groot aantal toelaatbare leerlingen kan loting volgen. Een leerling die niet aan beide criteria voldoet, is afgewezen voor het tto, echter mogelijk wel plaatsbaar in de Nederlandstalige vwo brugklas.

Loting gebeurt door de teamleider van de tto-klassen in het bijzijn van de directeur van  Revius Wijk en een ouder van de medezeggenschapsraad van Revius Wijk.

Nadere informatie
Meer informatie over onze brugklassen, structuur en opbouw van de school en extra activiteiten op Revius Wijk kunt u vinden op onze site.

Algemene informatie over aanmeldings- en plaatsingsprocedure in de regio zuidoost Utrecht vindt u in de zogenaamde POVO brochure. Een overzicht van alle open dagen, open lesmiddagen van alle voortgezet onderwijsscholen in de regio treft u daar ook aan. Deze brochure is door de basisscholen digitaal naar alle groep 8 ouders verstuurd. Deze brochure is ook te downloaden: klik dan hier.

Verdere informatie over aanmelding en plaatsing voor een brugklas op Revius wijk kunt u ook krijgen bij:

Mw. D. Peters

 teamleider vmbo-b en k brugklas

 d.peters@reviuswijk.nl      

Mw. B. van der Linden

 teamleider vmbo-t en havo brugklassen

 b.vanderlinden@reviuswijk.nl

Mw. T. Ubaghs

 teamleider vwo en tto brugklassen

 t.ubaghs@reviuswijk.nl

 

Mijn
Revius
Login