Onderwijsaanbod

In het onderstaande schema kunt u zien hoe ons onderwijsaanbod is georganiseerd.

vmbo- voortgezet middelbaar beroeps onderwijs
b- basisberoepsgerichte leerweg    
k- kaderberoepsgerichte leerweg
CCZ- Christelijke College Zeist
t- theoretische leerweg     
havo – hoger algemeen vormend onderwijs  
ath – atheneum   
gymn – gymnasium     
tto- tweetalig onderwijs   
IBA2 – International Baccalaureate niveau A2

vmbo-bk
vmbo-bk 1: E1 klas (dakpan brugklas voor leerlingen met vmbo-b, vmbo-k of gemengd advies vmbo-bk)
Deze klas is bedoeld voor leerlingen met een advies voor vmbo-b, vmbo-k of met een gemengd advies vmbo-bk. De meeste leerlingen stromen vanuit deze klas door naar de:
vmbo-bk 2: E2 klas: de tweede klas
De afgelopen twee schooljaren ging circa 10% van de leerlingen van deze klas naar T2, de tweede klas vmbo-t.
De leerlingen van de E1 en E2 klassen krijgen onderwijs in leerhuis 1.

Leerlingen die de tweede klas bk (klas E2) met succes doorlopen hebben, kunnen het onderwijs vervolgen in de derde klas van de beroepsgerichte leerwegen op het Christelijk College in Zeist. Leerlingen en ouders worden in de loop van het tweede leerjaar uitgenodigd voor een uitgebreide kennismaking met en op het CCZ in Zeist. De decanen van beide scholen begeleiden deze overstap en zien er op toe dat deze drempelloos verloopt.

vmbo-t
vmbo-t 1:  T1 klas (brugklas)
In de vmbo-t brugklas plaatsen we leerlingen met een eenduidig advies vmbo-t, van wie verwacht wordt dat ze ook na het eerste leerjaar de theoretische leerweg zullen volgen om onze school na de vierde klas met een diploma te verlaten.
vmbo-t 2: T2 klas (tweede klas)
De leerlingen moeten na twee jaar binnen deze leerweg kiezen voor een bepaalde sector. Daarbij kunnen zij kiezen uit de sectoren: techniek, zorg en welzijn, economie en de sector groen (landbouw). Binnen de gekozen sector is een aantal vakken verplicht en een aantal vrij te kiezen. De decaan bereidt de leerlingen in de tweede klas voor op hun sectorkeuze bij de lessen: “Oriëntatie op studie en beroep”. De sectororiëntatie (met excursies naar bedrijven) en de snuffelstage (een hele week stage in het 3e leerjaar) spelen hierbij een belangrijke rol.
De leerlingen van de T1 en T2 klassen krijgen onderwijs in leerhuis 2.
vmbo-t 3: T3 klas (derde klas)
In de bovenbouw van het vmbo, de T3 klassen, hebben de leerlingen hun sector gekozen en volgen een daarbij behorend vakkenpakket. Binnen die sector maken ze ook een sectorwerkstuk.
vmbo-t 4: T4 klas (vierde klas)
Dit is de examenklas. In zowel T3 als in T4 worden de leerlingen voorbereid op de keuze van hun vervolgonderwijs.
De leerlingen van de T3 en T4 klassen krijgen onderwijs in leerhuis 5.

vmbo-t/havo
havo 1: H1 klas (dakpan brugklas voor vmbo-t-havo en havo leerlingen)
Deze klas is bedoeld voor leerlingen met een vmbo-t/havo of havo-advies, waarvan het in de verwachting ligt dat zij het havo niveau aankunnen. Het onderwijsniveau in deze dakpanklas is havo.
havo 2: H2 klas (tweede klas)
De H2 klas is een havo klas en een logisch vervolg op H1. Leerlingen stromen na dit leerjaar door naar de derde klas havo.
De H1 klassen krijgen samen met de H2 klassen les in leerhuis 3.

havo/vwo 1: A1 klas (dakpan brugklas voor havo/vwo en vwo leerlingen)
Deze klas is bedoeld voor leerlingen met havo/vwo of vwo-advies, die het aankunnen dat op het vwo niveau gewerkt wordt. De leerlingen in deze brugklas kunnen halverwege het jaar kiezen voor het extra vak Latijn en daarmee een Nederlandstalig gymnasium opleiding beginnen.
atheneum 2: A2 klas (tweede klas)
De A2 klas is een klas op vwo niveau en een logisch vervolg op A1. Leerlingen in deze klas worden in staat geacht door te stromen tot het eindexamen vwo.
De A1 klassen krijgen samen met de A2 klassen les in leerhuis 4.

tto (tweetalig onderwijs op vwo niveau)
tto 1: G1 klas (brugklas)
Deze klas is bedoeld voor leerlingen met een vwo-advies die affiniteit hebben met de Engelse taal en bereid zijn inspanning te leveren om met veel extra activiteiten een uitdagend en veelomvattend Engelstalig programma te volgen. De leerlingen worden in drie jaar voorbereid op het Cambridge examen FCE (First Certificate of English).
tto 2: G2 klas
De G2 klas is een logisch vervolg op de G1 klas. Leerlingen in deze klas worden in staat geacht door te stromen naar het eindexamen vwo
tto 3: G3 klas
In deze klas doen de leerlingen het FCE examen, de afsluiting in de Engelse taal van het tto. Zij hebben aan het eind van het derde jaar een volledig tto onderbouw programma in al zijn facetten doorlopen.
In de bovenbouw vwo, die op Revius Doorn vervolgd wordt (zie hieronder), kunnen tto leerlingen kiezen voor het extra vak IB-A2 (International Baccalaureate op A2 taalniveau). Het IB-A2 is een taal- en cultuurprogramma in de Engelse taal op zeer hoog niveau.

havo 3 en vwo 3
havo 3: H3 klas (derde klas) en atheneum 3: A3 klas (derde klas)
In de H3 en A3 klassen worden de leerlingen door decanen begeleid bij het kiezen van hun profiel (Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, of Natuur en Techniek). Daarnaast spelen de decanen een belangrijke rol bij de voorlichting aan ouders: niet alleen op voorlichtingsavonden, maar ook bij de zgn. keuzegesprekken met ouders en leerling.
De H3 klassen krijgen samen met de atheneum 3 klassen onderwijs in leerhuis 6.

bovenbouw havo
Havo 4: H4 klas (vierde klas) en havo 5: H5 klas (vijfde klas)
In de zowel H4 als in H5 worden de leerlingen voorbereid op de keuze van hun vervolgonderwijs.
Deze klassen zijn gehuisvest in leerhuis 8.

bovenbouw vwo, Revius Lyceum in Doorn
De leerlingen van de derde klassen stappen aan het eind van het schooljaar over naar de vierde klas van het vwo op het  Revius Lyceum in Doorn. Deze overstap bereiden we samen met de collega’s in Doorn goed voor. De decaan van het Revius Lyceum in Doorn, mevrouw Verbeek, is tevens de decaan voor de leerlingen van vwo-3 in Wijk bij Duurstede. Zij speelt een belangrijke rol bij het voorbereiden van de overstap.

 

Mijn
Revius
Login