Betrokken medewerkers

• Mentor / tutor
Elke leerling heeft een eigen mentor, het eerste aanspreekpunt op school, die de leerling helpt een weg te vinden binnen het voortgezet onderwijs. Tijdens de mentorlessen wordt besproken hoe het gaat, hoe de sfeer is, waar tegenaan gelopen wordt. Ook wordt besproken hoe een leerling het beste kan leren en hoe het huiswerk aangepakt kan worden.

Naast vakinhoudelijke instructie leren we de leerlingen om zelfstandig te kunnen werken. Een vaardigheid die voor veel leerlingen lastig is, maar van groot belang voor het vervolgonderwijs na het voortgezet onderwijs. In het basisonderwijs is ook al veel aandacht geweest voor het aanleren van zelfstandig werken, op Revius Wijk zetten we deze lijn voort. 

Indien een leerling extra begeleiding nodig heeft, meldt de mentor, na overleg met ouders/verzorgers, hem of haar aan bij de zorgcoördinator. Ouders kunnen daarnaast ook zelf met de mentor overleggen over (eventuele) extra begeleiding of training.

Lesassistent
De lesassistent werkt in de gemeenschappelijke ruimte en helpt leerlingen bij het plannen en structureren van hun schoolwerk, inhalen van toetsen en ondersteunt daarnaast de docent tijdens de lessen.

Leerlingbegeleider
De leerlingbegeleider begeleidt leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dyslexie, een opgelopen leerachterstand of moeite met plannen. De begeleiding wordt onder schooltijd en voor een periode van maximaal 8 lesweken gegeven.

Huiswerkklas
In elk leerhuis wordt de mogelijkheid geboden om op school te werken aan het huiswerk, elk leerhuis op zijn eigen manier, toegespitst op wat de leerlingen van dat leerhuis nodig hebben.

Decaan
Vanaf de tweede klas vmbo en de derde klas havo/vwo spelen decanen een belangrijke rol. Zij geven onder andere:
• keuzebegeleidinglessen. Tijdens die lessen helpen zij leerlingen bij het kiezen van een profiel of een vakkenpakket.

  • Klik hier voor informatie over profiel- en vakkenkeuze voor het vmbo.
  • Klik hier voor informatie over profiel- en vakkenkeuze van de havo.
  • voor externe overstappers vmbo t-4 naar havo 4 gelden gelden aanvullende voorwaarden. Klik hier om deze te bekijken.

• advies bij verandering van leerweg, profiel of pakket.
• voorlichting over beroepen en opleidingen.

Voorzitter van het zorgteam
De voorzitter van het zorgteam coördineert alle vormen van begeleiding en zorg en onderhoudt daarover ook contacten met externe instanties. Vragen over de zorg op school kunnen aan haar gesteld worden.

Dyslexiecontactpersoon
Onze dyslexiecontactpersoon behartigt de belangen van onze dyslectische leerlingen gedurende hun gehele schoolloopbaan. Bovendien bewaakt en ontwikkelt hij/zij het dyslexiebeleid van de school.

Schoolmaatschappelijk werker
Onze schoolmaatschappelijk werker heeft individuele gesprekken met leerlingen die problemen hebben op het persoonlijke vlak en het schoolleven beïnvloeden.  

Vertrouwenspersoon 
De vertrouwenspersoon is een sleutelfiguur in de zorg voor een veilig klimaat op school. De vertrouwenspersoon biedt de gelegenheid aan leerlingen om over lastige onderwerpen te praten, met name over zaken als discriminatie, geweld en (seksuele) intimidatie. Verder kan de vertrouwenspersoon helpen bij de uitvoering van de Klachtenregeling van de school. Om de drempel zo laag mogelijk te houden zijn twee docenten voor de leerlingen als vertrouwenspersoon aangesteld.

Anti-pestcoördinator
ReviusWijk is tegen pesten! Er is een
meldpunt voor iedereen, dus ook voor ouders. De anti-pestcoördinator zal dan contact opnemen en kijken hoe de situatie kan worden opgelost.  

Schoolarts en schoolverpleegkundige (GGD Zuidoost-Utrecht)
Elk jaar is de schoolarts of schoolverpleegkundige een bepaalde periode op school, met name voor een periodiek onderzoek in de tweede klassen.
Wanneer er bij een leerling sprake is van veelvuldig verzuim, zal de schoolarts deze uitnodigen voor een gesprek.
Als de schoolarts er is kan iedere leerling die dat wil een afspraak maken.

Zorgadviesteam (ZAT)
Soms heeft een leerling meer of andere hulp nodig dan de school kan bieden. In dat geval wordt de leerling, na overleg met de ouders, onder de aandacht gebracht van het Zorgadviesteam. Dit team bestaat uit de schoolmaatschappelijk werker, de schoolarts, de leerplichtambtenaar, de schoolverpleegkundige, de zorgcoördinator en een lid van het managementteam. Dit team adviseert de school en kan doorverwijzen naar of contact leggen met externe hulpverleners zoals arts, jeugdhulpverlening, bureau jeugdzorg, psycholoog of het algemeen maatschappelijk werk.

Indien u contact wenst op te nemen met één van bovenstaande functionarissen, dan verzoeken wij u een mail te sturen naar reviuswijk@reviuswijk.nl.

 

Mijn
Revius
Login