Passend onderwijs

Het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede streeft naar een juiste balans tussen uitdaging en ondersteuning. Ouders en verzorgers mogen van de begeleiding van onze school verwachten dat deze bijdraagt aan een veilig pedagogisch klimaat, waarmee de basis gelegd wordt voor goed onderwijs. De school verwacht van ouders en verzorgers dat zij thuis de voorwaarden scheppen waardoor kinderen in staat zijn zich voor hun schoolwerk in te zetten.

Samenwerkingsverbanden en scholen ontwikkelen diverse onderwijsarrangementen en voorzieningen om alle leerlingen in de regio een passend onderwijsprogramma te kunnen bieden. Elke school heeft daarnaast een schoolondersteuningsprofiel opgesteld waarin de school aangeeft op welk gebied de school een leerling met een zorgvraag kan ondersteunen.Als een leerling met een zorgvraag zich aanmeldt op een school dan kijkt de school of deze leerling op de school van aanmelding geplaatst kan worden. Is dat niet het geval, bijvoorbeeld omdat het schoolondersteuningsprofiel niet past bij de zorgvraag, dan zoekt de school van aanmelding in overleg met de ouders en het samenwerkingsverband een andere school.Wordt de leerling geplaatst dan stelt de school na overleg met ouders en leerling een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) vast. Dit is vergelijkbaar met het handelingsplan dat werd opgesteld in de jaren voordat de wet Passend Onderwijs van toepassing werd.Het samenwerkingsverband waar Revius Wijk onder valt is het Samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht. Informatie over dit samenwerkingsverband is te vinden op (www.swv-vo-zou.nl).

Informatie over passend onderwijs in het algemeen is te vinden op www.passendonderwijs.nl.

In het submenu vindt u de verschillende geledingen van de leerlingbegeleiding op onze school.

 

Mijn
Revius
Login